โรงเรียนคุณากรณ์
 

นางสาวปาริชาต   คุณะรังษี
ผู้อำนวยการ
 
 
เมนูหลัก
       ภาพกิจกรรม
      ประวัติโรงเรียน
      ปรัชญา
      วิสัยทัศน์
      พันธกิจ
      คำขวัญ
      ข้อมูลบุคลากร
      ข้อมูลนักเรียน
 

 

 
   เว็บอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนคุณากรณ์    ข่าวประชาสัมพันธ์ของ โรงเรียนคุณากรณ์

เชิญผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยโรงเรียนคุณากรณ์ จะจัดพิธีมอบวุฒิบัตร
นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ และประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันเสาร์ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------
เชิญผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียง เนื่องด้วยโรงเรียนคุณากรณ์ จะจัดโครงการสานรักวัยฝัน สานฝันวัยเรียน
เป็นกิจกรรมอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑
มีการแสดงจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------
เชิญผู้ปกครอง และชุมชนใกล้เคียง ชมงานสัปดาห์วิชาการ ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานนักเรียน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
มีกิจกรรมกาลเล่นมากมาย การออกร้านต่าง ๆ ในวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนคุณากรณ์ได้จะจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสำรอง นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
เดินทางไกล และทำกิจกรรม ณ ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ลูกเสือสามัญ เนตรนารียุวกาชาด เดินทางไกล
เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายวรัญญา จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

  ดูทั้งหมด

      ภาพกิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๕

พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ ๓
และประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมสานรักวัยฝัน สานฝันวัยเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
เมื่อวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๖

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ณ ค่ายนิรัญญา จ.กาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
นางสาวปาริชาต คุณะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน
รับเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๖

กิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ
"เด็กดีศรีคุณากรณ์ สุดยอดคนเก่ง"
เมื่อวันที่ ๖ - ๘ ก.พ. ๒๕๕

ครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕
นักเรียนเข้าร่วมการแสดงกิจกรรมวันเด็ก
ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ
กศน. และสถานีตำรวจ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๖

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๕

นางสาวปาริชาต คุณะรังษี รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
โรงเรียนคุณากรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยดีมาก ระดับการสึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ณ โรงแรมขอนแก่นอินน์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕
กิจกรรมลอยกระทง
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๕
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง ณ เวทีกลาง
สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕
นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕

นักเรียนอนุบาล ๑-ประถมศึกษาปีที่ ๓
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดโพธิ์ชัย(หลวงพ่อพระใส)
ศาลาแก้วกู่ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จ.หนองคาย
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สถานศึกษาเอกชน "สุดยอดเด็กเก่ง เด็กเอกชนไทย"
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนมหาไถ่ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
กิจกรรมกีฬาสี
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๕
นักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ
ผังนิทรรศการและแฟ้มผลงาน ระดับประเทศ
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง(Project Citizen)
วันที่ ๕-๖ ก.ย. ๒๕๕๕ ณ ห้อง จูปิเตอร์ จ. นนทบุรี
ครูเข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แบพกพา (Tablet)
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ในสังกัด สพฐ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒-๔ ต.ค. ๒๕๕๕
ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.กุมภวาปี จ.อุดรธา
นี
เด็กหญิงศิริวิภา ความหมั่น
ได้รับเงินพระราชทาน จากกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๕
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๕

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๕

โคโดโมรักษ์สุขภาพ หนูน้อยหมวกแดง
ตอน ดินแดนโคโดโมแลนด์ เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๕

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวันลูกเสือโลก
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ สนามกีฬา วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขต อุดรธานี

กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ณ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ ก.ค. ๕๕
กิจกรรมวันรำลึกสุนทรภู่
เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๕
ครูเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับครูโรงเรียนคุณากรณ์
โดย อ.ประยูร ถาวร
เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.-๒๙ ก.ค. ๒๕๕๕
กิจกรรมนำดอกไม้ไปเยี่ยมผู้ป่วย
เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๕
นักเรียนเข้าร่วมโครงการสอนภาษาจีนให้นักเรียน
ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
เริ่มวันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๕ เป็นต้นไป
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๕
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๕
นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันเต้น
ในกิจกรรม 100 Year befor the birth of Doraemon
ณ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๕
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 100 Year befor
the birth of Doraemon
เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๕
 
  อบรมเรื่องพิษภัยยาเสพติดและวิธีป้องกันตน
ให้ห่างไกลยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๕
ดูทั้งหมด
 
โรงเรียนคุณากรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐/๗๐-๗๑ ถนนอดุลยเดช ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๒๒-๓๑๖๒ โทรสาร๐-๔๒๒๔-๐๙๗๕
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวสุเนตรา วิชัยวงษ์